ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یین-یانگ

اشتراک‌گذاری
یین-یانگ

یین-یانگ (Yin-Yang) چی دوگانه یا انرژی‌هایی است که به عنوان جزء اصلی انرژی حیات به نام تائو عمل می‌کند.

شرح

پنج عنصر

یین-یانگ

هر موجود زنده و همین طور هر شی بی‌جانی دارای یکی از دو چی یین یا یانگ هستند که به صورت فیزیکی در قالب جنسیت آن‌ها به تصویر کشیده می‌شود: یین به شکل زن و یانگ به شکل مرد است. این دو با یکی از پنج عنصر مطابقت دارد که هر یک از عناصر بر دیگری مزیت یا بازدارندگی دارد. این پنج عنصر و تاثیرات آن به شرح زیر است:

  • چوب: آتش را احیا می‌کند و مانع سنگ می‌شود.
  • آتش: سنگ را احیا می‌کند و مانع فلز می‌شود.
  • سنگ: فلز را احیا می‌کند و مانع آب می‌شود.
  • فلز: آب را احیا می‌کند و مانع چوب می‌شود.
  • آب: چوب را احیا می‌کند و مانع آتش می‌شود.

ترمیم بین دو عنصر که باعث پر شدن تائوی فرد شود سوسِی نامیده می‌شود، در حالی که مانعی که باعث تخلیه شدن تائوی فرد شود با نام سوکوکو شناخته می‌شود.

اندازه گیری چرخه‌ی یین-یانگ موجودات تعیین می‌کند که تائوی آن‌ها چقدر قوی است. این چرخه را می‌توان با ترکیب بین دو جنس مخالف و از طریق هنر عشق ورزی تقویت کرد. بوچو جوتسو یکی از پنج روش آموزشی جاودانگی برای تسلط یافتن بر تائو است که بر همین موضوع تمرکز دارد. اگرچه همه موجودات دارای یین یا یانگ هستند، اما تنسن‌ها تنها موجودات شناخته شده هستند که دارای هر دو چی هستند و قادرند بین یین و یانگ سوئیچ کنند و تائوی بیشتری تولید کنند. بدن آن‌ها برای مطابقت با جنسیت چی تغییر می‌کند.

ویژگی‌های روانی

جدا از بهره گرفتن از تائو، رابطه‌ی یک عنصر با خصوصیات فرد را می‌توان بر اساس تجزیه و تحلیل شخصیت شناسایی کرد. این ارزیابی به شرح زیر است:

  • چوب: فردی با رفتار دوستانه است.
  • آتش: فرد سرسختی است و از جنگیدن لذت می‌برد.
  • سنگ: نگرش نسبتا زننده‌ای دارد و همچنین موضوع او را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
  • آب: آهسته و پیسته پیش می‌رود و از با این موضوع راحت است اما همچنین کاملا دست و پا چلفتی است.
  • فلز: فردی بسیار باهوش است اما در کنار دیگران کمی بی‌دست و پا به نظر می‌رسد.

روش میانه

روش میانه به پذیرش معنوی دوگانگی یا افراط در یک فرد اشاره دارد تا خود را به سمت «میانه» متمایل کند و روحش متعادل شود. چنین فردی سعی می‌کند تعادل را از بین ببرد و حد فاصل بین احساس و عقل، قدرت و ضعف، شدت و آرامش و غیره را کم کند. این مسیر در نهایت کلیدی برای باز کردن تائو است.

صفحات دیگر