ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تایجوتسو

اشتراک‌گذاری

تایجوتسو

Taijutsu

تایجوتسو - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

معنی

تکنیک‌های بدن

نوع

مبارزه تن به تن فرا انسانی

اولین نمایش

چپتر ۵
قسمت ۳

تایجوتسو (Taijutsu - به معنی: تکنینک‌های بدن) یک سبک مبارزه است که توسط شینوبی‌ها استفاده می‌شود و شامل توانایی‌های فیزیکی فرا انسانی در هنرهای رزمی است.

صفحات دیگر