ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تامشی ایتو-ریو

اشتراک‌گذاری

تامشی ایتو-ریو

Tameshi Ittō-ryū

تامشی ایتو-ریو - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

معنی

برش آزمایش مدرسه‌ای یک شمشیر

نوع

کاربران

قبیله یامادا

اولین نمایش

چپتر ۵
قسمت ۳

تامشی ایتو-ریو (Tameshi Ittō-ryū) یک سبک کنجوتسو است که توسط اعضای قبیله یامادا استفاده می‌شود.

شرح

یک آسائمون یاداما پس از اتمام آموزش خود در دوجوی یامادا می‌تواند از مهارت‌های آزمایش تیغه خود در نبرد استفاده کند. سطح مهارت یک آسائمون در تامشی ایتو-ریو تا حدی به رتبه‌بندی او در قبیله یامادا تعیین‌کننده است. هر آسائمون تنوع خاصی در اجرای تامشی ایتو-ریو دارد.

صفحات دیگر