ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بانکو

اشتراک‌گذاری
بانکو
یک بانکو

بانکو، خدای جانور (God Beast, Banko) نوعی گل غول پیکر وایتانهوئا است که از اوج انسان‌های گیاه‌زده رشد پیدا می‌کند. تنها یک مورد از آن شناخته شده است که در کوتاکو و در معبد اصلی هورای ایجاد شده است. پس از وقوع وقایع هورای، این بانکو مجبور شد تا ژو جین را جذب کند تا بتواند مناسک مصرف عادلانه را کامل کند. این بانکو سرانجام توسط آزا چوبی نابود شد.

شرح

بانکو قادر به کشت مقدار زیادی تان است. با این حال، به دلیل مصرف انسان‌های جذب شده‌ی بسیار توسط بانکو، اگر مراقبت درستی از این گل نشود پژمرده می‌شود و به یک قرن نیاز دارد تا دوباره متولد شود. ریئن با استفاده از تائوی بسیار کمیاب چوبی سعی کرد تا از این اتفاق جلوگیری کند. تائوی بانکو نیز مشابه تنسن‌ها، در هنگام شب و به خاطر تجربه‌ی نیکتیناستی تضعیف می‌شود. بانکو همچنین تمام پنج عنصر را در اختیار داشت.

یک بانکو پس از ادغام شدن با ژو جین تا حدی ادراک به دست آورد و به اندازه‌ی کافی قدرتمند شد تا هورای را به تصرف خود در آورد. در نتیجه، همه چیز از ذرات تان در هوا گرفته تا ریشه‌های آن، یا هیولاهای غول‌پیکر تحت تاثیر گیاه‌زدگی آن قرار گرفتند. ژو جین همچنین از این بانکو برای ایجاد چندین نسخه از لرد تنسن استفاده کرد.

صفحات دیگر