ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کارجای سایه

اشتراک‌گذاری

کارجای سایه

Shadow Carja

کارجای سایه - هورایزن

حکومت

دیکتاتوری نظامی تئوکراتیک

قلمرو

ساندوم (مورد مشاجره)

پایتخت

سانفال

رهبر

ناشناخته
ایتامن (قبلا)

متحدان

کارجای سایه (Shadow Carja) یک گروه جداشده از قبیله کارجا در مجموعه هورایزن است. اعضای این قبیله از افراد قبیله کارجا تشکیل شده‌اند که از پادشاه خورشید سابق یعنی جیران در جنگ علیه سایر قبایل حمایت می‌کردند. بعد از این که اواد تخت سلطنت را گرفت و به خشونت‌ها پایان داد، این حامیان که شکست خورده بودند مدعی تسلط بر سیتادل در شهر سانفال شدند، و نام خودشان را به کارجای در سایه گذاشتند. آن‌ها اغلب با پوشش سیاه و قرمز دیده می‌شوند و نگاهی از بالا به پایین نسبت به خارجی‌ها دارند.

صفحات دیگر