بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاه خورشید

اشتراک‌گذاری

پادشاه خورشید

Sun-King

پادشاه خورشید - هورایزن

پیشه

پادشاه

پادشاه خورشید (Sun-King) پادشاه قلمروی ساندوم از قبیله کارجا است. پادشاه خورشید همچنین رئیس دربار خورشید است که طبقه اشرافی متشکل از کشیشان خورشید و برخی خانواده‌های اشرافی بودند.

پادشاه خود از کاخ خورشید حکمرانی می‌کند که در پایتخت کارجا یعنی مریدین واقع شده است.

نقش

بنا بر ایمان خورشید، پادشاه خورشید سخنران منتخب خورشید است. از این رو او قدرتی تقریبا نامحدود را در اختیار دارد. پادشاه خورشید مسئول نفسیر کلام خورشید و هدایت مردمان کارجا است. مسئولیت‌های او همچنین شامل جنبه‌های قضایی، نظامی، معنوی و اقتصادی می‌شود.

ازدواج پادشاه خورشید با فردی خارج از قبیله کارجا یک تابو محسوب می‌شود، همان طور که اواد اشاره کرده است که اگر پیوند او و ارسا عمومی شود، در خیابان‌ها شورش می‌شود.

صفحات دیگر