بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حملات سرخ

اشتراک‌گذاری
حملات سرخ

حملات سرخ (Red Raids) مجموعه حملاتی بود که توسط نیروی نظامی کارجا به دستور جیران، پادشاه خورشید سیزدهم کارجا علیه سایر قبایل صورت گرفت. نیروهای کارجا به قلمروهای خارجی از جمله قبایل همسایه نورا و آسرام هجوم بردند و ساکنان این قبایل را برای قربانی شدن ربودند. این حملات تنها پس از مغلوب شدن و کشته شدن جیران توسط پسرش اواد پایان یافت.

صفحات دیگر