ویکی هری پاتر

مکان گریمولد ۱۲

اشتراک‌گذاری

مکان گریمولد ۱۲

12 Grimmauld Place

مکان گریمولد ۱۲ - هری پاتر

مکان

مکان گریمولد، ایسلینگتون، لندن، انگلستان

مالک

خانواده بلک (قبلا)
خانواده پاتر

ساکنان

خانواده بلک (قبلا)
خانواده پاتر
- هری پاتر

وابسته به

مکان گریمولد ۱۲ (12 Grimmauld Place) خانه آبا و اجدادی خانواده بلک بود. این خانه و واقع در منطقه ایسلینگتون، لندن و در یک محله ماگل بود که توسط یک افسون فیدلیوس محافظت می‌شد. از آنجایی که این خانه برای ساکنان این محله نامرئی بود، ماگل‌های آنجا اشتباه در شماره گذاری خانه‌ها را پذیرفته بودند و پرش شماره‌ی خانه‌ها از ۱۱ به ۱۳ را یه اشتباه قلمداد می‌کردند.

در سال ۱۹۹۵ این خانه با موافقت سیریوس بلک به مقر محفل ققنوس تبدیل شد، و آلبوس دامبلدور راز-نگهدار این موضوع بود. پس از مرگ دامبلدور در سال ۱۹۹۷ مقر این محفل به بارو منتقل شد.