ویکی هری پاتر

امورتالیتی

اشتراک‌گذاری

امورتالیتی (Amortality) وضعیتی برای یک موجودیت است هرگز نمرده و نتواند بمیرد، چرا که این موجودیت هرگز «زنده» نبوده است. امورتالیتی با جاودانگی متفاوت است چرا که جاودانگی به موجوداتی اشاره دارد که زنده بوده‌اند اما قادر به مردن نیستند.

امورتالیتی
پیوس، یک پالترگیست که هرگز یک موجود زنده نبوده است و مرگش غیرممکن است.

موجودات شناخته شده

امورتالیتی خصوصیت اصلی غیر-موجودها هستند. بهترین نمونه‌ی آن‌ها پالترگیست‌ها (ارواح خبیث) هستند که به عنوان «ارواح آشوب فناناپذیر» توصیف شده‌اند و از روح‌ها متفاوت هستند، چرا که آن‌ها هرگز زمانی زنده نبوده‌اند. موارد دیگر مانند بوگارت‌ها، دیمنتورها، و احتمالا بانشی‌ها موجوداتی هستند که هرگز به شکل حقیقی زنده نبوده‌اند.

صفحات دیگر