ویکی هایکیو

فهرست مسابقات

اشتراک‌گذاری

این صفحه حاوی فهرستی از مسابقات رسمی والیبال در مجموعه هایکیو!! است.

مسابقات رسمی

تورنمنت اینترهای (میان دبیرستانی) – ۲۰۱۲

انتخابی استان میاگی

مرحله ۱:

 • دبیرستان کاراسونو در برابر دبیرستان توکونامی | نتیجه ۲:۰ کاراسونو
 • دبیرستان دیت تک در برابر دبیرستان ساکوراشیتا | نتیجه ۲:۰ دیت تک
 • دبیرستان اوگیمینامی در برابر آکادمی سنسکی | نتیجه ۲:۰ اوگیمینامی

مرحله ۲:

 • دبیرستان کاراسونو در برابر دبیرستان دیت تک | نتیجه ۲:۰ کاراسونو
 • دبیرستان اوباجوسای در برابر دبیرستان اومیساکی | نتیجه ۲:۰ اوباجوسای
 • دبیرستان اوگیمینامی در برابر آکادمی شیراتوریزاوا | نتیجه ۲:۰ شیراتوریزاوا

مرحله ۳:

 • دبیرستان کاراسونو در برابر دبیرستان اوباجوسای | نتیجه ۲:۱ اوباجوسای

مرحله یک چهارم نهایی:

 • دبیرستان اوباجوسای در برابر آکادمی سنسکی | نتیجه ۲:۰ اوباجوسای

مرحله نیمه نهایی:

 • دبیرستان اوباجوسای در برابر دبیرستان جوزنجی | نتیجه ؟:؟ اوباجوسای

مرحله نهایی:

 • دبیرستان اوباجوسای در برابر آکادمی شیراتوریزاوا | نتیجه ۲:۰ شیراتوریزاوا

اینترهای کشوری

مرحله یک چهارم نهایی:

 • تیم ناشناس در برابر آکادمی فوکورودانی | برنده تیم ناشناس
 • تیم ناشناس در برابر دبیرستان کامومدای | برنده تیم ناشناس

مرحله نیمه نهایی:

 • دبیرستان ایناریزاکی در برابر دبیرستان موجینازاکا | برنده دبیرستان ایناریزاکی

مرحله نهایی:

 • دبیرستان ایناریزاکی در برابر موسسه ایتاچیاما | برنده موسسه ایتاچیاما

انتخابی اسپرینگ اینترهای (میان دبیرستانی بهاره) – ۲۰۱۲

مقدماتی استان میاگی

مرحله ۱:

 • اوگیمینامی در برابر تبایتچی | نتیجه ۲:۰ اوگیمینامی

مرحله ۲:

 • کاراسونو در برابر اوگیمینامی | نتیجه ۲:۰ کاراسونو
 • کاکوگاوا در برابر نیشیدا | نتیجه ۲:۰ کاکوگاوا

مرحله ۳:

 • کاراسونو در برابر کاکوگاوا | نتیجه ۲:۰ کاراسونو

انتخابی استان میاگی

مرحله ۱:

 • کاراسونو در برابر جوزنجی | نتیجه ۲:۰ کاراسونو
 • اوگیشو در برابر واکوتانی مینامی | نتیجه ۲:۰ واکوتانی مینامی
 • آئوبا جوسای در برابر دوایی | نتیجه ۲:۰ آئوبا جوسای
 • آرایگاوا در برابر شیراتوریوازا | نتیجه ۲:۰ شیراتوریوازا 
 • دیت تک در برابر شیراتو | نتیجه ۲:۰ دیت تک

مرحله یک چهارم نهایی:

 • کاراسونو در برابر واکوتانی مینامی | نتیجه ۲:۱ کاراسونو
 • آئوبا جوسای در برابر دیت تک | نتیجه ۲:۰ آئوبا جوسای
 • شیراتوریوازا در برابر هاکوسویکان | نتیجه ۲:۰ شیراتوریوازا 

مرحله نیمه نهایی:

 • کاراسونو در برابر آئوبا جوسای | نتیجه ۲:۱ کاراسونو
 • شیراتوریوازا در برابر کسنیکه وست | نتیجه ۲:۰ شیراتوریوازا 
 •  

مرحله نهایی:

 • کاراسونو در برابر شیراتوریوازا  | نتیجه ۳:۲ کاراسونو

انتخابی استان توکیو

مرحله نیمه نهایی:

 • فوکورودانی در برابر نکوما | نتیجه ۲:۰ فوکورودانی 
 • ایتاچیاما در برابر نوهبی | نتیجه ۲:۰ ایتاچیاما

سومی:

 • نکوما در برابر نوهبی | نتیجه ۲:۰ نکوما

مرحله نهایی:

 • ایتاچیاما در برابر فوکورودانی | نتیجه ۲:۱ ایتاچیاما

تورنمنت اینترهای اسپرینگ – ۲۰۱۳

اسپرینگ اینترهای کشوری

مرحله یک چهارم نهایی:

 • موجینازاکا در برابر فوکورودانی | نتیجه ۲:۱ فوکورودانی 
 • کاراسونو در برابر کامومدای | نتیجه ۲:۱ کامومدای 
 • ایتاچیاما در برابر اینوبوشیس هیگاشی | نتیجه ۲:۱ اینوبوشیس هیگاشی

مرحله نیمه نهایی:

 • فوکورودانی در برابر اینوبوشیس هیگاشی | نتیجه ۳:؟ فوکورودانی
 • ایچیبایاشی در برابر کامومدای | نتیجه ۳:؟ ایچیبایاشی

مرحله نهایی:

 • ایچیبایاشی در برابر فوکورودانی | نتیجه ۲:۳ ایچیبایاشی

تورنمنت اینترهای – ۲۰۱۳

انتخابی استان میاگی

مرحله فینال:

 • دیت تک در برابر کاراسونو | نتیجه ۲:؟ دیت تک

تورنمنت اینترهای اسپرینگ – ۲۰۱۴

اینترهای اسپرینگ کشوری

مرحله فینال:

 • ایچیبایاشی در برابر کامومدای | برنده کامومدای

تورنمنت اینترهای اسپرینگ – ۲۰۱۵

اینترهای اسپرینگ کشوری

نیمه نهایی:

 • ایتاچیاما در برابر کاراسونو | نتیجه ۳:؟ ایتاچیاما

نهایی:

 • ایتاچیاما در برابر تیمی ناشناس | برنده ایتاچیاما