ویکی خدای دبیرستان

شاهزادگان ناتاک

اشتراک‌گذاری

خدایان جنگ

Deities of War

شاهزادگان ناتاک - خدای دبیرستان

اعضای اصلی

ولیعهد دوم (لوت)
ولیعهد سوم (جوالا)

متحدان

شاهزادگان ناتاک (The Princes of Natak) سه فرزند امپراتور جید بودند. آن‌ها توسط پدرشان برای تبدیل شدن به خدایان جنگ انتخاب شدند و ماموریت‌شان نابودی هیولاها بود. هر پسر قدرت بزرگی را فرماندهی می‌کرد و ولیعهد اول قدرتمندترین فرد در میان سه برادر بود و رهبر بالفعل آن‌ها بود. همه آن‌ها دارای تاجی بودند که مانع از مهر و موم شدن توانایی‌هایشان توسط کلید می‌شد.