ویکی خدای دبیرستان

بونگسئون

اشتراک‌گذاری

بونگسئون

Bongseon

بونگسئون - خدای دبیرستان

دسته‌بندی

گنجینه ملی
سلاح
شمشیر

ریشه

اسطوره‌شناسی چینی

کاربران

یو میرا (مالک اصلی)
لی مارین (قبلا)
نا هانسئونگ (قبلا)

قابلیت‌ها

تلپورت
شناوری
تقویت حمله
تقویت‌کننده چاریوک

تکنیک

سبک شمشیرزنی نور مهتاب

اولین نمایش

وبتون:
چپتر ۳ (فرم تحقق نیافته)
چپتر ۶۴ (فرم اول)
چپتر ۸۸ (فرم دوم)

بونگسئون (Bongseon) یک شمشیر و گنجینه ملی در اختیار یو میرا است. این شمشیر توسط نوکس ربوده شد اما بعد از آن که میرا با موفقیت آزمون گواهی گنجینه ملی را گذراند، این شمشیر بازیابی شد و به او برگردانده شد.

قابلیت‌ها

این سلاح کارایی معمول یک شمشیر را دارد و همانند سایر گنجینه‌های ملی نسبت به حملات چاریوک تاثیرناپذیر است و نیروی ویرانگری را در اختیار کاربر می‌گذارد. سایر قابلیت‌های به شرح زیر است:

  • تلپورت
  • شناوری
  • تقویت حمله
  • تقویت‌کننده چاریوک