ویکی خدای دبیرستان

اربابان قلمروهای آسمانی

اشتراک‌گذاری

مالکان دنیا یا اربابان قلمروهای آسمانی، حاکمان قلمروهای آسمانی هستند که در زیر هفت طبقه‌ی آسمان‌خراش واقع شده است. بنا بر گفته جین موری هر یک از آن‌ها دارای قدرت عظیمی تقریبا برابر با ناتاک دارند.

اربابان قلمروهای آسمانی

تاریخچه

درباره اربابان قلمروی آسمان اطلاعات زیادی در دست نیست جز این که همه آن‌ها موجوداتی با قدرت بسیار هستند. برای این که یکی از اهالی آسمان‌خراش بتواند به عنوان فرستاده‌ی این اربابان خدمت کند، باید نگهبان دروازه قلمرو را شکست دهد. این افراد برای رسیدن به طبقات بعدی آسمان، باید ارباب قلمرو را نیز شکست دهند.

فردی که ارباب یک قلمرو را شکست می‌دهد خودش به ارباب جدید آن قلمرو تبدیل می‌شود. ۶۶۶:سیتن با با غلبه بر بعل‌الذباب تبدیل به ارباب آسمان اول شد.

اعضا

قلمروها اربابان کنونی اربابان گذشته
تمام قلمرو پارک موبونگ به عنوان میتریا

جین موری (شکست خورده)

تاتاگاتا (مرده)

آسمان اول

هان دائه‌وی

جین موری

۶۶۶:سیتن (شکست خورده)

بعل‌الذباب (مرده)

آسمان دوم جین موری گارودا (مرده)
آسمان سوم پارک ایلپیو

شیوا (شکست خورده و مرده)

دست خدا (شکست خورده و مرده)

آسمان چهارم هامپتی دامپتی (مرده) ناشناخته
آسمان پنجم ناشناخته ناشناخته
آسمان ششم

پارک ایلپیو

جین موری

پرالتریلر (شکست خورده و مرده)
آسمان هفتم

آویدیا (مرده)

جین موری

دایره (شکست خورده)