ویکی Gears of War

اسوارم (Swarm)

اشتراک‌گذاری

اسوارم

Swarm

اسوارم (Swarm) Gears of War

نوع دولت

سلطنت مطلق وابسته به ملکه

رئیس کل

ملکه

رئیس دولت

Scionها

فرمانده‌های کل

  • اسپیکر
  • ماتریاک

شکل گرفته از

لوکاست هورد

تاریخ شکل گرفتن

۴۲ AE

اسوارم (Swarm) یک نژاد از موجوداتی هستند که در تاریخ ۴۲ AE و بیست و پنج سال بعد از پایان جنگ لوکاست و همه‌گیری لمبنت روی سیاره سرا ظاهر شدند.

اسوارم‌ها در واقع یک سیر تکاملی از لوکاست‌ها هستند. شیوع Swarmها باعث ایجاد یک درگیری جهانی دیگر بین آن‌ها و انسان‌ها شد که به جنگ اسوارم معروف است.