ویکی دکتر استون

دسته‌بندی نشده

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
امپراتوری تسوکاسا .

امپراتوری تسوکاسا

امپراتوری تسوکاسا یا امپراتوری توان تمدنی تشکیل شده از انسان‌های سنگ‌شده و احیا شده توسط تسوکاسا شیشیو بود. شرح تسوکاسا به دنبال قتل فرضی سنکو ایشیگا از اطلاعات فرمول مایع احیا برای ایجاد یک پادشاهی جدید استفاده کرد. این پادشاهی با هدایت و کاریزمای تسوکاسا رشد کرد. آن‌ها متکی بر تکنولوژی عصر سنگی مثل آتش […]