ویکی دکتر استون

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امپراتوری تسوکاسا

اشتراک‌گذاری

امپراتوری تسوکاسا

Tsukasa Empire

امپراتوری تسوکاسا - دکتر استون

کانجی

司帝国

روماجی

تسوکاسا تیکوکو

موقعیت

برج روپونگی هیلز موری

امپراتوری تسوکاسا یا امپراتوری توان تمدنی تشکیل شده از انسان‌های سنگ‌شده و احیا شده توسط تسوکاسا شیشیو بود.

شرح

تسوکاسا به دنبال قتل فرضی سنکو ایشیگا از اطلاعات فرمول مایع احیا برای ایجاد یک پادشاهی جدید استفاده کرد. این پادشاهی با هدایت و کاریزمای تسوکاسا رشد کرد. آن‌ها متکی بر تکنولوژی عصر سنگی مثل آتش و ابزارهای سنگی بودند.

تسوکاسا پس از تشخیص موضوع زنده بودن احتمالی سنکو، گن آساگیری را به عنوان یک جاسوس به روستای ایشیگامی فرستاد که سرانجام از پادشاهی علوم ترد شد.

پس از آن که تسوکاسا ستوان عالی-رتبه خود یعنی هیوگا را برای محو کردن روستا فرستاد، اولین نبرد آغاز شد. آن‌ها جنگجویان خود را از دست دادند اما پی بردند که سنکو زنده است و دانش خود را در مورد سلاح‌های پیشرفته به روستا منتقل کرده است.

تسوکاسا تصمیم گرفت صبر کند تا زمستان بگذرد تا آن‌ها با احیای جنگجویان خود، پادشاهی علوم را ریشه‌کن کنند.

در چپتر ۷۸، با اختراع شدن دینامیت توسط سنکو، این امپراتوری به بن بست خورد و در برابر پادشاهی علوم بازنده شد. در چپتر ۸۲، پس از شکست تسوکاسا و دستگیری هیوگا، امپراتوری منحل شد و این دسته با پادشاهی علوم ادغام شد.

اعضا

  • تسوکاسا شیشیو
  • گن آساگیری
  • هیوگا
  • هومورا هومیجی
  • اوکیو سایوجی
  • نیکی هانادا
  • یو اوی
  • مینامی هوکوتوزای
صفحات دیگر