ویکی Dishonored

متحدان

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) در Dishonored

جاسمین کالدوین (Jessamine Kaldwin) ملکه امپراطوری جزایر است که توسط Daud، رهبر گروه قاتلان Whalers و به دستور هایرام باروس کشته شد. قبل از مرگش شاهد بیهوش شدن دخترش توسط قاتلان Duad بود. او لحظاتی قبل از مرگش از کوروو خواست که از دخترش محافظت کند. پدرش Euhorn امپراطور جزایر و مادرش بیتریکس کالدوین بود. متولد […]