ویکی Devil May Cry

یوریزن (Urizen)

اشتراک‌گذاری

یوریزن

Urizen

یوریزن (Urizen) Devil May Cry

عنوان‌ها

  • غاصب شریر
  • شاه شیطانی

نام مستعار

ورجیل

گونه

شیطان

بستگان

  • ورجیل (شکل اولیه)
  • V (نیمه انسانی)

وابسته به

قلمروی شیطانی

یوریزن (Urizen) شیطانی است که اولین بار در Devil May Cry 5 و به عنوان آنتاگونیست محوری این بازی معرفی شد. او که با نام شاه شیطانی (Demon King) شناخته می‌شود، در حقیقت نیمه‌ی شیطانی روح ورجیل است که نمایان‌گر هوس او برای دستیابی به قدرت است.

صفحات دیگر