ویکی Devil May Cry

وی دو مارلی (Vie de Marli)

اشتراک‌گذاری
وی دو مارلی (Vie de Marli) Devil May Cry

وی دو مارلی (Vie de Marli) که در اصل جزیره دوماری نامیده می‌شود، یک جزیره باستانی در سواحل آمریکا است که توسط قبیله وی دو مارلی محافظت می‌شود. این مکان جایی است که رویدادهای Devil May Cry 2 در آن جریان دارد.

ریشه

این جزیره توسط مهاجران مذهبی مناطق مدیترانه کشف شد، کسانی که به علت مرتد شدن از مذهب پیشین خود و پرستش خدایان بُتی ترد شدند. این افراد، همراه با بردگان فراری فرمی از یک فرهنگ جدید شکل دادند. آن‌ها خدایان را از ابعاد مختلفی پرستش می‌کردند و مناسک‌شان که در این زمینه بیشتر به تشریفات مربوط به مهر و موم شیاطین شباهت داشت. این اعتقادات توسط گروهی از کشیشان که تحت عنوان «نگهبانان» شناخته می‌شدند هدایت می‌شد، افرادی که قدرتی شیطانی از خدایان خود گرفته بودند تا از ستایشگران محافظت کنند.

صفحات دیگر