ویکی Devil May Cry

دنیای شیطانی (Demon World)

اشتراک‌گذاری
دنیای شیطانی (Demon World) Devil May Cry

دنیای شیطانی (Demon World) که همچنین با نام‌های جهنم، دنیای زیرین و قلمروی شیطانی شناخته می‌شود، مکانی مشاهده شده در مجموعه Devil May Cry است. این قلمرو مکانی مخوف و موازی با دنیای انسانی است که اقامتگاه بسیاری از شیاطین مجموعه از جمله اسپاردا بوده است.

این دنیای شیطانی جایی است که به طور طبیعی شیاطین در آن متولد می‌شوند آن‌ها داخل مرزهای این قلمرو است که قادر به آزادسازی نیروی کامل خود هستند، و خیلی از شیطان‌ها در زمان دوری از این قلمرو به شدت تضعیف می‌شوند.

یک نگاه اجمالی به این دنیا نشان می‌دهد که طبیعت و قوانین فیزیکی این قلمرو با دنیای انسانی متفاوت است. برای نمونه مواردی چون گرانش معکوس، جابه‌جایی محیط‌ها، و حتی رخدادهایی که منجر به جابه‌جایی فضا-زمان شده، در این دنیا دیده شده است.

همچنین به طور ضمنی در برخی از فایل‌های کتابخانه‌ی نسخه اول Devil May Cry اشاره شده است که دنیای شیطانی محلی برای انسان‌های پلید و فاسد است که پس از مرگ به قلمرو آورده می‌شوند، مورد مشابهی که در بسیاری از مذاهب ابراهیمی وجود دارد. با این حال در هیچ یک از بازی‌های مجموعه انسانی با این دلیل در این قلمرو مشاهده نشده است.

صفحات دیگر