ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پنج پیکر شناور

اشتراک‌گذاری
پنج پیکر شناور Death Stranding

پنج پیکر شناور به دنبال یک voidout

پنج پیکر شناور (five floating figures) پنج پیکر انسان‌نمای مرموز هستند که در آسمان دیده می‌شوند. این پیکرها بعد از این که در چند مقطع توسط سم دیده شد محو شدند.

بعدها مشخص شد که این پیکرها موجودیت‌های انقراض هستند و هر کدام در گذشته یکی از انقراض‌های جمعی را رقم زده‌اند.

صفحات دیگر