بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پاد بچه‌ی بریج

اشتراک‌گذاری
پاد بچه‌ی بریج Death Stranding

بچه‌ی بریج سم در یک دستگاه هماهنگ‌سازی

پاد بچه‌ی بریج (Bridge baby pod) یک محفظه قابل حمل است که وضعیت رحم یک Stillmother را برای یک بچه‌ی بریج شبیه‌سازی می‌کند. این موضوع برای عملکرد مناسبت بچه‌ی بریج مورد نیاز است.

دستگاه هماهنگ سازی

زمانی که اطلاعات محیطی پاد قدیمی شود، لازم است تا برای بروز رسانی آن، پاد در دستگاه هماهنگ سازی قرار بگیرد. پاد وقتی در این دستگاه قرار می‌گیرد از طریق شبکه کایرال اطلاعات مورد نیاز را از یک استیل‌مادر در Capital Knot City دریافت کرده و تنظیمات آن بر اساس آخرین اطلاعات به روز می‌شود. به روز رسانی پاد همچنین میزان استرس بچه‌ی بریج را کاهش می‌دهد.

صفحات دیگر