ویکی Death Stranding

ساحل (The Beach)

اشتراک‌گذاری
ساحل (The Beach) Death Stranding

ساحل

ساحل (Beach) ساحلی در دنیای مردگان است که گونه‌هایی از آبزیان در آن جا قربانی شده و به ساحل افکنده شده‌اند.

ساحل از تصور فرد از مرگ شکل گرفته و هر روح ساحل شخصی خود را دارد و لزوما ساحل هر فرد با دیگری مشابه نیست.

بدن آملی به نحوی روی ساحل قرار گرفته است و این موضوع باعث شده تا او در دنیای زنده پیر نشود. همچنین گفته شده روح هرتمن نیز روی این ساحل بوده است.