ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ساحل (The Beach)

اشتراک‌گذاری
ساحل (The Beach) Death Stranding

ساحل

ساحل (Beach) ساحلی در دنیای مردگان است که گونه‌هایی از آبزیان در آن جا قربانی شده و به ساحل افکنده شده‌اند.

ساحل از تصور فرد از مرگ شکل گرفته و هر روح ساحل شخصی خود را دارد و لزوما ساحل هر فرد با دیگری مشابه نیست.

بدن آملی به نحوی روی ساحل قرار گرفته است و این موضوع باعث شده تا او در دنیای زنده پیر نشود. همچنین گفته شده روح هرتمن نیز روی این ساحل بوده است.

صفحات دیگر