ویکی دفتر مرگ

محل دفن دفتر مرگ لایت

اشتراک‌گذاری

محل دفن دفتر مرگ لایت

Death Note burial site

محل دفن دفتر مرگ لایت - دفتر مرگ

موقعیت

جنگلی ناشناخته

کارکرد

برای دفن و پنهان کردن دفتر مرگ قدیمی میسا

اولین نمایش

چپتر ۵۴ (مانگا)
قسمت ۲۴ (انیمه)

اینجا محلی در یک جنگل است که لایت یاگامی دفتر مرگ خود را در آنجا دفن کرد که در واقع بخشی از نقشه‌اش برای پاکسازی نام خود و کشتن ال بود. او پیش از رها کردن این دفترچه، ریوک و رم را وادار کرد تا دفتر مرگ دیگری را تصاحب کنند و به رم دستور داد تا آن را به مالک جدیدی بدهد.

میسا آمانه با دنبال کردن دستورات لایت به این محل دفن رفت و با کندن دفترچه را بیرون کشید. زمانی که او این دفتر مرگ را کشف کرد و نگه داشت، حافظه او از استفاده کردن این دفترچه بازیابی شد. او همچنین در این دفترچه یک نامه از لایت یافت که دستورات بعدی او در آن نوشته شده بود.

صفحات دیگر