بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قرارداد

اشتراک‌گذاری

قرارداد (Contract) یک توافق کلامی الزام‌آور است که بین یک شیطان و انسان انجام می‌شود.

شرح

قرارداد فقط بین شیاطین و انسان‌ها می‌تواند منعقد شود. بنابراین، ماجین‌ها از انجام قراردادها ناتوان هستند. قراردادها ذاتا الزام‌آور هستند و در صورت مرگ قابل شکستن نیستند. وقتی شیطان قراردادی را به انسان ارائه می‌کند و انسان آن را می‌پذیرد، هیچ‌کدام نمی‌توانند از قول خود عقب نشینی کنند. با وجود این، به طور ضمنی گفته شده است که می‌توان یک نوع «بند خروج» برای فسخ صلح‌آمیز قرارداد اضافه کرد، به طوری که وقتی شیطان روباه قرارداد خود را با آکی فسخ کرد هیچ‌کدام از آن‌ها نمردند.

با قربانی کردن چیزی که شیطان ارزشمند می‌بیند و باعث عذابش می‌شود، انسان‌ها می‌توانند از توانایی‌های فراطبیعی شیاطین قراردادی استفاده کنند. انسان‌ها می توانند اعضای بدن، حواس، طول عمر، فرزندان قانونی یا افراد مسئول قانونی خود را با پذیرش شفاهی یا ارائه شرایط قربانی کنند. اگرچه آن‌ها نمی‌توانند شخصی غیرمرتبط با خود را قربانی کنند، اما می‌توانند شخص دیگری را ناتوان کنند تا او را به شیطان تقدیم کند.

در قرارداد می‌توان مقدار را از یک منبع قربانی شده مشخص کرد مانند طول عمر باقی مانده.

شکارچیان شیطان تمایل دارند جزئیات قراردادهای خود و توانایی‌های شیاطین قراردادی خود را پنهان کنند تا نقاط ضعف و قوت‌شان توسط دشمنان شناسایی نشود.

در ژاپن شکارچیان شیطانی چه در بخش خصوصی و چه در سازمان امنیت عمومی قادر هستند به طور قانونی قرارداد ببندند. احتمالا سیاست‌های مشابهی در سراسر جهان وجود دارد.

صفحات دیگر