بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان جهنم

اشتراک‌گذاری

شیطان جهنم

Hell Devil

شیطان جهنم - مرد اره ای

ژاپنی

地じ獄ごくの悪あく魔ま

نژاد

جنسیت

نامشخص

پیشه

شیطان قراردادی

قرارداد با

جوخه ضد-ماکیما

اولین نمایش

چپتر ۶۳

شیطان جهنم (Hell Devil) شیطانی است که تجلی ترس از جهنم است.

توانایی‌ها

شیطان جهنمی دارای تمام توانایی‌های استاندارد یک شیطان است از جمله قرارداد با انسان و با مصرف خون برای بازیابی سلامت خود.

قراردادهای شیطانی

قرارداد با سنتا کلاز: سنتا کلاز به بهای سه فرزند و یکی از بدن‌های خود قادر شد تا از توانایی شیطان جهنم برای فرستادن همه موجودات زنده به جهنم استفاده کند.

قرارداد با جوخه ضد-ماکیما: اعضای این گروه در ازای جان خود می‌توانند شیطان جهنم را به صورت فیزیکی احضار کنند. این شکارچیان شیطان از این توانایی با بریدن گلوی خود استفاده می‌کنند و روح خود را به شیطان جهنم تبدیل می‌کنند. در این صورت، شیطان جهنم با احضار یک دست غول‌پیکر می‌تواند اهدافی را به جهنم بفرستد.

قدرت‌های شیطانی

شیطان جهنم
آشکار شدن شیطان جهنم در قالب یک دست با شش انگشت

اتصال جهنم: به عنوان شیطان جهنم، او می‌تواند خود را به شکل یک دست غول پیکر با شش انگشت آشکار کند که از دری در آسمان بیرون می‌آید که به یکی از درهای متعدد جهنم متصل است. این به او اجازه می‌دهد تا افراد خاصی را به جهنم بفرستد.

صفحات دیگر