بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌های نوکتورن

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آلوکارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

آلوکارد (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نگهبان قصر دراکولا و ملک بلمونت"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"دمپایر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ترنسیلوانیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ تولد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حدود ۱۴۵۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانه (فیزیکی دهه بیست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر و سپر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش بلمونت"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تلپورت کردن"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت و سرعت فرا انسانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جابجایی اجسام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش علمی تپش"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"طلسم‌های جادویی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت‌های کیمیاگری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ولاد تپش (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیزا تپش (مادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\"></a><a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a>&nbsp;(متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گرتا (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جیمز کالیس (انگلیسی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شین-ایچیرو میکی (ژاپنی)"}}]}}]}}[/json] ادرین تپش (Adrian Ţepeş) که بیشتر با […]
ریچر بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ریچر بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شلاق"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر کوتاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چاقو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تخصص در نبرد"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"استراتژیست"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">تروور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a>&nbsp;(جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">جوست بلمونت</a> (پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ماریا رنارد</a> (خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صدپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ادوارد بلومل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بنجامین پلسالا (کودکی)"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) شخصیت اصلی سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن از تنفلیکس است. تاریخچه ریچر اولین بار در سن […]
ارزبت بتری . - کسلوانیا

ارزبت بتری

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرم&nbsp;الهه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت‌های جادویی عظیم"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شناوری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۲)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">درولتا تزوئنتس</a> (خدمتکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">اولروکس</a> (زیردست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرانکا پوتنته"}}]}}]}}[/json] ارزبت بتری (Erzsebet Báthory) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او ملکه [link]{"text":"خون‌آشام‌ها"}[/link] است که طرحی برای حکومت بر دنیا دارد. شخصیت ارزبت یک خون‌آشام مغرور و خودخواه است که از قدرت خود بسیار مطمئن است. طبق ادعادی خودش […]
ماریا رنارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ماریا رنارد (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"گونه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1/\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار کردن <a href=\"../%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت شمشیرزنی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت امانوئل</a> (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (برادرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (دوست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%98%d8%a7%da%a9/\">ژاک</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پیکسی دیویس"}}]}}]}}[/json] ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیت و قهرمان اصلی سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. ماریا یک انقلابی جوان و جادوگری با قدرت احضار فمیلیر (Familiar)، و دختر ترای سخنران است. در طول انقلاب […]
اولروکس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

اولروکس (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار پنج روح"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل به ماری غول‌پیکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (سرور)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">درولتا تزوئنتس</a> (همکاری)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%b1%d8%a7%da%a9\">میزراک</a> (متحد)"}}]}}]}}[/json] اولروکس (Olrox) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یک خون آشام باستانی آزتک است که از سرزمین‌های آمریکایی می‌آید. او فردی پیچیده و ظریف است، اما همچنین بسیار قدرتمند و حیله‌گر است. او […]
جولیا بلمونت . - کسلوانیا

جولیا بلمونت

(پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوفی اسکلتون"}}]}}]}}[/json] جولیا بلمونت (Julia Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او از نوادگان ترور بلمونت و سایفا بلنادس، دختر [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] و مادر ریچر بلمونت است. شخصیت جولیا یک مادر دوست داشتنی و یک شکارچی خون‌آشام شجاع بود که در خور نام بلمونت بود. او که […]
ترا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ترا (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"روسیه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه (سکونت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/\">سخنران‌ها</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پرستاری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسرخوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خواهر بی‌نام کوچکتر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa\">ابوت امانوئل</a> (معشوقه سابق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (سرور)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"جاست بلمونت\"}[/link] (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ناستاسیا کینسکی"}}]}}]}}[/json] ترا (Tera) شخصیتی در سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یک سخنران سابق اهل روسیه است. به دلیل […]
درولتا تزوئنتس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

درولتا تزوئنتس (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ مرگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷۹۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرم شیطانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پرواز"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت، سرعت و چابکی عالی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۲)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت</a> (همکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (مافوق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مارکوئس (خدمتکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نیکولای (محافظ شخصی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ووبلانک (خدمتکار)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"الاریکا جاتنسون"}}]}}]}}[/json] درولتا تزوئنتس (Drolta Tzuentes) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی فصل اول این سریال است و یک خون‌آشام قدرتمند باستانی است که به دنبال ظهور «مسیح خون‌آشام» […]
جوست بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

جوست بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (همسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa/\">جولیا بلمونت</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترا</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مکسیم کیشین (بهترین دوست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ایین گلن"}}]}}]}}[/json] جوست بلمونت (Juste Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. تاریخچه جوست در جوانی جادوگری قدرتمند مانند جدش سایفا بلنادس بود. او در جوانی هزاران خون‌آشام را کشت و در مقطعی با […]
انت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

انت (سریال انیمیشن)

انت (Annette) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصلول نتفلیکس است. او که به عنوان یک برده در دریای کارائیب به دنیا آمد، و به دنبال توصیه مربی خود برای یافتن مردی به نام ریچر بلمونت به اروپا رفت و در طول سفرش به یک گروهی از انقلابیون پیوست. تاریخچه انت یک برده آفریقایی-کارائیب است که در مزرعه‌ای […]
ابوت . - کسلوانیا

ابوت

ابوت امانوئل (Abbot Emmanuel) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصول نتفلیکس است. او بالاترین نماینده روحانی شهر ماشکول است و نفوذ سیاسی زیادی دارد و اغلب میان ساکنان شهر و طبقه اشرافی میانجیگری می‌کند. با برای منفعت بیشتر، از توسل کردن به اقدامات افراطی دریغ نمی‌کند. در نهایت او به عنوان یک آنتاگونیست اصلی در سریال […]
میزراک . - کسلوانیا

میزراک

میزراک (Mizrak) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او عضوی از «شوالیه‌های سنت جان» است، گروهی از جنگجویان سرسخت که توسط ابوت گرد هم آمده‌اند تا نظم را در شهر برقرار کنند. آن‌ها همچنین به عنوان جاسوسان او خدمت می‌کنند. شخصیت میزرک مردی سختگیر، جدی، و تا حدی با خلق و خوی خشن و تهاجمی […]
ادوار . - کسلوانیا

ادوار

ادوار (Edouard) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصول نتفلیکس است. تاریخچه ادوار یک خواننده با استعداد اپرا بود تا اینکه با انت آشنا شد و به هدف او در کشتن خون‌آشام‌ها پیوست. او انت را در سراسر اروپا همراهی کرد، تا اینکه در مقطعی آن‌ها ریچر بلمونت را از دست یک موجود شب نجات دادند […]
ژاک . - کسلوانیا

ژاک

ژاک (Jacques) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. تاریخ ژاک یکی از اعضای انقلابیون ماریا رنارد است و احتمالا اهل شهر ماشکول است. در مقطعی او هنگام خارج شدن از میخانه شهر مورد حمله یک زن خون‌آشام قرار گرفت. سپس او را به [link]{"text":"شاتو"}[/link]ی مارکوئس برده شد، جایی که خون‌آشام‌ها از خون او تغذیه […]