بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جادوگران

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آلوکارد (سریال انیمیشن) .  - کسلوانیا

آلوکارد (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نگهبان قصر دراکولا و ملک بلمونت"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"دمپایر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ترنسیلوانیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ تولد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حدود ۱۴۵۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانه (فیزیکی دهه بیست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر و سپر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش بلمونت"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تلپورت کردن"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت و سرعت فرا انسانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جابجایی اجسام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش علمی تپش"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"طلسم‌های جادویی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت‌های کیمیاگری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ولاد تپش (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیزا تپش (مادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\"></a><a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a>&nbsp;(متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گرتا (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جیمز کالیس (انگلیسی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شین-ایچیرو میکی (ژاپنی)"}}]}}]}}[/json] ادرین تپش (Adrian Ţepeş) که بیشتر با […]
سایفا بلنادس (سریال انیمیشن) .  - کسلوانیا

سایفا بلنادس (سریال انیمیشن)

سایفا بلنادس (Sypha Belnades) یکی از شخصیت‌های اصلی سریال کسلوانیا است. او نوه‌ی ریش‌سفید سخنران‌ها، یک گروه محقق خانه به دوش، و یک جادوگر با کنترل بر عناصر است. اوایل زندگی در اواخر قرن ۱۵ در شهر گرژیت، سایفا و همتایان سخنران او توسط کلیسا به اشتباه متهم به هدایت حملات ارتش دراکولا شدند. این […]
ریچر بلمونت (سریال انیمیشن) .  - کسلوانیا

ریچر بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شلاق"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر کوتاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چاقو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تخصص در نبرد"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"استراتژیست"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">تروور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a>&nbsp;(جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">جوست بلمونت</a> (پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ماریا رنارد</a> (خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صدپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ادوارد بلومل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بنجامین پلسالا (کودکی)"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) شخصیت اصلی سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن از تنفلیکس است. تاریخچه ریچر اولین بار در سن […]
مرگ (سریال انیمیشن) .  - کسلوانیا

مرگ (سریال انیمیشن)

دث یا مرگ (Death) شخصیتی در سریال کسلوانیا است. او یک موجودیت ابدی است که همچنین با نام گریم ریپر شناخته می‌شود. او به دنبال بازگردانی دراکولا از مرگ است. او با مبدل کردن خودش به وارنی و کیمیاگر، سنت ژرمن را فریب داد. تاریخچه بنا بر گفته ترور بلمونت، دث یک روح عنصری است […]
ماریا رنارد (سریال انیمیشن) .  - کسلوانیا

ماریا رنارد (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"گونه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1/\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار کردن <a href=\"../%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت شمشیرزنی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت امانوئل</a> (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (برادرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (دوست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%98%d8%a7%da%a9/\">ژاک</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پیکسی دیویس"}}]}}]}}[/json] ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیت و قهرمان اصلی سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. ماریا یک انقلابی جوان و جادوگری با قدرت احضار فمیلیر (Familiar)، و دختر ترای سخنران است. در طول انقلاب […]
سایفا بلنادس .  - کسلوانیا

سایفا بلنادس

سایفا بلنادس (Sypha Belnades) شخصیتی تکرار شده در مجموعه کسلوانیا است. او یک جادوگر از منطقه والکیا است، جایی که او در آنجا خودش را با مبدل کرد به یک مرد پنهان می‌کرد تا از محاکمه‌های جادوگران در آن زمان فرار کند. او اولین بار به عنوان یکی از چهار شخصیت اصلی بازی کسلوانیا III: […]
جولیا بلمونت .  - کسلوانیا

جولیا بلمونت

(پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوفی اسکلتون"}}]}}]}}[/json] جولیا بلمونت (Julia Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او از نوادگان ترور بلمونت و سایفا بلنادس، دختر [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] و مادر ریچر بلمونت است. شخصیت جولیا یک مادر دوست داشتنی و یک شکارچی خون‌آشام شجاع بود که در خور نام بلمونت بود. او که […]
ماریا رنارد .  - کسلوانیا

ماریا رنارد

ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیتی در مجموعه کسلوانیا است. او یک شکارچی ومپایر جوان و یکی از بستگان قبیله بلمونت است. اولین نمایش او در مجموعه زمانی بود که او تنها دوازده سال داشت، با این حال او همچنان بر طلسم‌های جادو، روح‌های حیوانی، و چهار جانور آسمانی تسلط داشت. تاریخچه [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] ماریا […]
ترا (سریال انیمیشن) .  - کسلوانیا

ترا (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"روسیه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه (سکونت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/\">سخنران‌ها</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پرستاری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسرخوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خواهر بی‌نام کوچکتر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa\">ابوت امانوئل</a> (معشوقه سابق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (سرور)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"جاست بلمونت\"}[/link] (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ناستاسیا کینسکی"}}]}}]}}[/json] ترا (Tera) شخصیتی در سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یک سخنران سابق اهل روسیه است. به دلیل […]
انت (سریال انیمیشن) .  - کسلوانیا

انت (سریال انیمیشن)

انت (Annette) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصلول نتفلیکس است. او که به عنوان یک برده در دریای کارائیب به دنیا آمد، و به دنبال توصیه مربی خود برای یافتن مردی به نام ریچر بلمونت به اروپا رفت و در طول سفرش به یک گروهی از انقلابیون پیوست. تاریخچه انت یک برده آفریقایی-کارائیب است که در مزرعه‌ای […]