بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پیروان تاریکی

اشتراک‌گذاری

پیروان تاریکی

Followers of Darkness

پیروان تاریکی - کسلوانیا

مقر

مختلف

رهبران

درولتا تزوئنتس
بارلو

گونه

انسان

ظرفیت‌ها

آشنا به هنرهای غیبی
آگاه در اجرای مراسم تاریکی
مهارت در عملیات‌های مخفی

هدف

نوع سازمان

فرقه مخفی

پیروان تاریکی (Followers of Darkness) یک فرقه مخفی (یا فرقه‌ای در اشکال مخلف در طول سالیان) است که توسط گروهی از غیبت‌گرایان متعصب تشکیل شده است. آن‌ها سوگند خورده‌اند که ارباب تاریکی، کنت دراکولا را به هر طریقی احیا کنند (توده سیاه رایج‌ترین روش است).

شخصیت‌هایی مانند درولتا تزوئنتس، بارلو و شفت یک کشیش تاریکی را می‌توان رهبران این سازمان دانست.

صفحات دیگر