بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جهنم (سریال انیمیشن)

اشتراک‌گذاری

جهنم

Hell

جهنم (سریال انیمیشن) - کسلوانیا

ساکنان

دراکولا
لیزا
ارواح محکوم شده

نوع

قلمروی جداگانه

جهنم (Hell) در سریال انیمیشن کسلوانیا بیش از بازی‌های این مجموعه قابل لمس است، و به طور واضح به عنوان یک قلمرو در عالم نشان داده شده است، اگرچه به عنوان بُعدی متفاوت یا در یک دنیای متافیزیکی دیگر وجود دارد. با این حال روش‌هایی برای دسترسی به این بعد از جهان واقع وجود دارد.

صفحات دیگر