ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی

اشتراک‌گذاری

کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی

Hero Public Safety Commission

کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی - مدرسه قهرمانانه من

وابسته به

انجمن قهرمانان
نیروی پلیس

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۷۳
انیمه: قسمت ۵۳

کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی (Hero Public Safety Commission) یک آژانس قانونی است که مسئولیت مدیریت و تعامل بین قهرمان‌ها و جامعه را بر عهده دارد، و همین طور به بررسی پرونده‌های بسیار خطرناک می‌پردازد.

نگاه کلی

کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی توسط یک کمیته متشکل از افراد غیر قهرمان سرپرستی می‌شود تا تعادلی میان قهرمان‌ها و اعضای معمولی جامعه بر قرار باشد. این کمیسیون یک سازمان تحقیقات جنایی و مسئول بسیاری از مسائل مرتبط به قهرمانان است از جمله آزمون مجوز قهرمانی موقت که این کمیسیون به افرادی که این آزمون را پاس کنند مجوزهای قهرمانی می‌دهد.

این کمیسیون همکاری نزدیکی با نیروی پلیس برای هماهنگی با تیم‌های قهرمانی دارد. همچنین این کمیسیون برای رسیدگی و حل پرونده‌های خطرناک شناخته می‌شود، همان طور که آن‌ها در این زمینه با هاوکس همکاری کردند و او را تبدیل به یک مامور دو جانبه برای نفوذ به لیگ شروران کردند.

اعضا

  • رئیس کل
  • یوکومیرو مرا
  • هاوکس
صفحات دیگر