انجمن روح

انجمن روح

Soul Society

انجمن روح - بلیچ

پایتخت

سیریتی

فرم حکومت

فئودال سلطنتی/الیگارشی

حاکم

پادشاه روح

مدیریت

نیروی نظامی

گوتی ۱۳، لشکر کیدو، اونمیتسوکیدو

اولین نمایش

چپتر ۷۱ (مانگا)
قسمت ۷ (انیمه)

انجمن روح (Soul Society) یک دنیای پس از مرگ است. این مکان جایی است که شینیگامی‌ها و بیشتر ارواح تا زمان تجلی دوباره‌شان در دنیای انسان زندگی می‌کنند. در حالی که این مکان توسط ساکنانش با عنوان انجمن روح شناخته می‌شود اما در واقع این جا شاخه‌ی شرقی از یک انجمن بزرگتر است که ناحیه‌ای در لندن معکوس به نام شاخه‌ی غربی نیز دارد.

نگاه کلی

در حالی که روکیا کوچیکی در ابتدا انجمن روح را چیزی همانند یک بهشت توصیف کرد اما این مکان فاصله‌ی زیادی تا یک جای ایده‌آل دارد. در واقع در این مکان رشد سن کاهش پیدا می‌کند و نیاز گرسنگی نیز از بین می‌رود اما زندگی کردن تقریبا شبیه به زندگی کردن در دنیای زنده است.

انجمن روح متشکل از روکونگای و سیریتی است که اولی جایی است که روح‌ها پس از رسیدن به انجمن در آنجا زندگی می‌کنند، و دومی مرکز و پایتخت انجمن روح است. حالت زندگی در این مکان شبیه به دوران فئودال ژاپن است.

دنیای انسانی و انجمن روح با یکدیگر موازی هستند و مثل دو روی سکه هستند. خانواده‌هایی که با مرگ از هم جدا می‌شوند به ندرت در انجمن روح به هم می‌پیوندند مگر آنکه با هم به این دنیا آمده باشند. در این دنیا هیچ کس (اگر قدرت معنوی نداشته باشد) گرسنه نمی‌شود و تا ۲۰۰۰ سال یا بیشتر عمر می‌کند، اگرچه چنین سن‌هایی تنها محدود به شینیگامی‌ها یا دیگر ساکنان انجمن روح است که دارای قدرت معنوی بالایی باشند. در این دنیا بچه‌های می‌توانند همانند دنیای انسانی متولد شوند. افراد همچنین می‌توانند مثل انسان‌های معمول کشته شوند اگرچه آن‌ها در برابر جراحت‌های مرگبار مقاوم هستند. روحی که در انجمن روح می‌میرد به عنوان یک انسان جدید و بدون داشتن هیچ خاطره‌ای از گذشته در زمین دوباره تجلی پیدا می‌کند.