ویکی شبدر سیاه

کای (Ki)

اشتراک‌گذاری

کای

Ki

کای (Ki) شبدر سیاه

به ژاپنی

کای (Ki) یک انرژی طبیعی است که درون افراد و اشیا وجود دارد. این مجزا از مانا است.

شرح

با تمرین مناسب، به واسطه‌ی حس کردن کای می‌توان حملات و حرکات دیگران را پیش بینی کرد. این موضوع می‌تواند شامل اشیای طبیعی و رویدادهای موجود در طبیعت نیز باشد. همچنین می‌توان از آن برای تشخیص دروغ‌گویی یک فرد استفاده کرد. کای در هر فرد منحر به خود آن فرد است و یکسان بودن کای بین افراد اتفاق نادری است.