ویکی شبدر سیاه

پارلمان جادو

اشتراک‌گذاری

پارلمان جادو

Magic Parliament

پارلمان جادو شبدر سیاه

به ژاپنی

魔法議会

پارلمان جادو (Magic Parliament) جمعی از سلطنتی‌ها و اشراف است که به عنوان قوه قانون‌گذار و قضایی پادشاهی شبدر عمل می‌کند. رئیس فعلی این پارلمان دمناتیو کیرا است.

شرح

پارلمان جادو به عنوان شاخه‌ی قضایی دولت پادشاهی شبدر، بر محاکمات جنایی نظارت دارد.

از آنجا که احکام براساس نظر نجیب‌زاده‌ها است، پارلمان جادو نیز یک نهاد بی طرف نیست و رای‌ها ممکن است به راحتی با نظر سلطنتی‌ها تغییر کنند.

صفحات دیگر