ویکی شبدر سیاه

پارلمان جادو

اشتراک‌گذاری

پارلمان جادو

Magic Parliament

پارلمان جادو - شبدر سیاه

ژاپنی

魔法議会

رهبر

دامناتیو کیرا

مقر

کاخ دادگستری (پایتخت سلطنتی)

اولین نمایش

فصل ۲۱۶ (مانگا)
قسمت ۱۲۱ (انیمه)

پارلمان جادو (Magic Parliament) یک مجمع از اشرافیان و سلطنتی‌ها است که به عنوان نهاد قانون‌گذار و نهاد قضایی در پادشاهی شبدر عمل می‌کنند. رئیس کنونی این پارلمان دامناتیو کیرا است.

نگاه کلی

پارلمان جادو به عنوان شاخه‌ی قضایی دولت قلمروی شبدر بر موارد جنایی نظارت دارد.

از آنجایی که قضاوت‌ها بر اساس نظر اشرافیان صورت می‌گیرد، پارلمان جادو یک بدنه بی‌طرفانه نیست و میان اشرافیان و طبقه‌های پایین‌تر تبعیض وجود دارد.