ویکی شبدر سیاه

سنگ جادو

اشتراک‌گذاری

سنگ‌های جادو

Magic stones

سنگ جادو - شبدر سیاه

سنگ‌های جادو (Magic stones) یازده جواهر باستانی هستند که می‌توانند قدرت جادو را تقویت کنند و می‌توانند تکثیرکننده طلسم‌های جادو باشند.

نگاه کلی

سنگ‌های جادو جواهراتی در شکل و اندازه‌های مختلف هستند که الگوهای مختلفی روی آن‌ها وجود دارد. این سنگ‌ها قابلیت تقویت قدرت جادوی فرد حمل‌کننده سنگ را دارند، اما کاربر برای استفاده‌ی امن از آن‌ها باید دارای سطح بالایی از جادو باشد. از این رو تنها الف‌ها و شیطان‌ها قادر هستند از تمام پتانسیل سنگ‌ها بهره ببرند. این سنگ‌ها به دنیای مردگان متصل هستند و استفاده‌ی انسان‌ها از آن می‌تواند با ریسک نفرین شدن، وگ، و از دست دادن انسانیت همراه شود.

بعد از کشتار قبیله الف، لیکت از این سنگ‌ها برای تبدیل کردن خودش به یک شیطان بزرگ استفاده کرد. بعد از آن سیکر سوالوتیل از آن‌ها برای مهر و موم کردن زاگرد استفاده کرد، کسی که از این سنگ‌ها برای تعلیق روح الف‌ها استفاده کرده بود تا قرن‌ها بعد آن‌ها تناسخ شوند. سیکر سپس از این سنگ‌ها برای تبدیل کردن لمیل سیلوامیلین به یک مجسمه استفاده کرد.

سنگ جادو
بنای درخت زندگی

چشم خورشید نیمه‌شب این سنگ‌ها را جمع کرد و آن‌ها را در بنای تاریخی درخت زندگی قرار داد. جولیوس نوواکرونو مسئولیت بازیابی این سنگ‌ها را به جوخه گاو سیاه سپرد.

زمانی که این بنای سنگی کامل شد، پاتولی اقدام به تناسخ الف‌ها در بدن انسان‌ها کرد و قصد داشت سنگ نهایی را در جایگاهی در قصر سایه قرار دهد. با این حال زاگرد آخرین سنگ را گرفت و بدن خودش را از دنیای مردگان احضار کرد.

فینرال رولاکیس، تحت هدایت نرو اقدام به تصاحب این سنگ‌ها در سفیروت کرد و آن‌ها را در مجمسمه لمیل قرار داد که باعث احیای لمیل شد. ظاهرا بیشتر این سنگ‌ها در کنار بدن لمیل متلاشی شده‌اند.

سنگ‌های شناخته شده

  • سنگ دهکده سوسشی
  • سنگ فوگولیون
  • سنگ معبد بستر دریا
  • سنگ ملکه جادوگر
  • سنگ یونو