ویکی شبدر سیاه

سنگ جادوگر

اشتراک‌گذاری

سنگ جادوگر

Mage stone

سنگ جادوگر - شبدر سیاه

ژاپنی

魔導石

کاربران

هشت ژنرال درخشان
فانا
لدروس
مارس
موریس

سنگ‌های جادوگر (Mage stones) ابزارهایی جادویی هستند که پادشاهی الماس از آن برای تقویت و کنترل جادوگرانش استفاده می‌کند.

شرح

سنگ‌های جادوگر جواحراتی در شکل، اندازه، و رنگ‌های مختلف است. این سنگ‌ها در پیشانی و جناغ سینه‌ی جادوگران تعبیه می‌شود تا قدرت جادویی آن‌ها را افزایش دهد.