ویکی شبدر سیاه

دویل بنیشرها

اشتراک‌گذاری

دویل بنیشرها

Devil Banishers

دویل بنیشرها - شبدر سیاه

ژاپنی

デビル・バニッシャー

رهبر

دازو تایاک
بو ناکده

مقر

خانه بو

اولین نمایش

قسمت ۱۴۲ (انیمه)

تبعیدکنندگان شیطان یا دویل بنیشرها (Devil Banishers) یک گروه خودخوانده از شهروندان پادشاهی شبدر هستند که خواهان مجازات افراد مرتبط با شیطان‌ها هستند. با این حال این فقط یک نمای بیرونی از یک گروه ضعیف تحت عنوان دویل بلیورها (Devil Believers) است که به ستایش شیطان می‌پردازد و در جستجوی قدرت شیطان برای خود هستند.

نگاه کلی

در هنگام حمله‌ی الف‌ها به پادشاهی شبدر، بسیاری از شهروندان کشته و مجروح شدند و تمام شهرها تخریب شدند یا به شدت آسیب دیدند. چند روز بعد از دفع شدن الف‌ها خبری پیچید مبنی بر این که مقصر این حمله آستا و سیکر سوالوتیل بوده‌اند، و فرض می‌شد آن‌ها به یک شیطان خدمت می‌کنند. دازو تایاک، بو ناکده، و چند تن دیگر از رعیت‌های ضعیف که به خاطر جادوی پایین‌شان مورد بدرفتاری قرار می‌گرفتند و از این موضوع ناراضی بودند، گروهی تحت عنوان دویل بلیورها را تشکیل دادند با این هدف که قدرت شیطانی به دست آورند.

اعضا

دویل بلیورها

  • دازو
  • بو
  • پنج عضو بی‌نام

دویل بنیشرها

  • کابوه
  • سیونا
  • اونوبی