حمله به تایتان

دولت سلطنتی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کنی آکرمن .

کنی آکرمن

[ف][[پیوند|لیوای آکرمن|لیوای-آکرمن-levi-ackermann]] (خواهرزاده)[/ف][ف][[پیوند|میکاسا آکرمن|میکاسا-آکرمن-mikasa-ackermann]] (نسبت خانوادگی)[/ف][/فهرست] || لیبل6::پیشه || داده6::[فهرست][ف]سرباز[/ف][ف]قاتل سریالی[/ف][/فهرست] || لیبل7::درجه || داده7::کاپیتان[[خط]] || لیبل8::وابسته به || داده8::[فهرست][ف]دسته پلیس نظامی[/ف][ف]- جوخه کنترل ضد-نفر[/ف][ف]دولت سلطنتی[/ف][/فهرست] || لیبل9::اولین نمایش || داده9::[فهرست][ف]فصل ۳، قسمت ۱[/ف][/فهرست][/tmplt] کنی آکرمن (Kenny Ackermann) کاپیتان جوخه کنترل ضد-نفر از دسته پلیس نظامی بود. او در گذشته یک قاتل سریالی بود که […]

هیستوریا ریس .

هیستوریا ریس

[ف][[پیوند|اولین پادشاه ریس|اولین-پادشاه-ریس]] (جد)[/ف][ف][[پیوند|راد ریس|راد-ریس-rod-reiss]](پدر)[/ف][ف][[پیوند|اوری ریس|اوری-ریس-uri-reiss]] (عمو)[/ف][ف][[پیوند|فریدا ریس|فریدا-ریس-frieda-reiss]](خواهر ناتنی)[/ف][ف]اولکین ریس (برادر ناتنی)[/ف][ف]ابل ریس (خواهر ناتنی)[/ف][ف]دریک ریس (برادر ناتنی)[/ف][ف]فلورین ریس (خواهر ناتنی)[/ف][/فهرست] || لیبل6::سکونت || داده6::دیوار رز || لیبل7::پیشه || داده7::[فهرست][ف]ملکه[/ف][ف]سرباز (قبلا)[/ف][/فهرست] || لیبل8::وابسته به || داده8::[فهرست][ف]دولت سلطنتی[/ف][ف]اشرافیت[/ف][ف][[پیوند|دسته دیدبانی|دسته-دیدبانی]] (قبلا)[/ف][ف]- جوخه عملیات‌های ویژه[/ف][ف][[پیوند|دانشکده افسری ۱۰۴ام|گروه-دانشکده-افسری]][/ف][/فهرست][/tmplt] هیستوریا ریس (Historia Reiss) ملکه کنونی دیوارها است. او همچنین دختر […]

فریدا ریس .

فریدا ریس

[ف][[پیوند|راد ریس|راد-ریس-rod-reiss]] (پدر)[/ف][ف][[پیوند|اوری ریس|اوری-ریس-uri-reiss]] (عمو)[/ف][ف]مادری بی‌نام[/ف][ف][[پیوند|هیستوریا ریس|هیستوریا-ریس-historia-reiss]] (خواهر)[/ف][ف]اولکلین ریس (برادر)[/ف][ف]ابل ریس (خواهر)[/ف][ف]دیرک ریس (برادر)[/ف][ف]فلورین ریس (خواهر)[/ف][/فهرست] || لیبل5::سکونت || داده5::دیوار سینا || لیبل6::وابسته به || داده6::[فهرست][ف]اشرافی‌ها[/ف][/فهرست] || لیبل7::اولین نمایش || داده7::انیمه: فصل ۳، قسمت ۵[/tmplt] فریدا ریس (Frieda Reiss) بزرگ‌ترین دختر راد ریس و خواهر نانتی هیستوریا است. او دارای قدرت تایتان بنیادی بود و […]

راد ریس .

راد ریس

[ف][[پیوند|اوری ریس|اوری-ریس-uri-reiss]] (برادر)[/ف][ف]همسری بی‌نام[/ف][ف][[پیوند|هیستوریا ریس|هیستوریا-ریس-historia-reiss]](دختر)[/ف][ف][[پیوند|فریدا ریس|فریدا-ریس-frieda-reiss]] (دختر)[/ف][ف]اولکلین ریس (پسر)[/ف][ف]ابل ریس (دختر)[/ف][ف]دیرک ریس (پسر)[/ف][ف]فلورین ریس (دختر)[/ف][ف]آلما (معشوقه)[/ف][/فهرست] || لیبل5::سکونت || داده5::دیوار سینا[[خط]] || لیبل6::پیشه || داده6::پادشاه[[خط]] || لیبل7::وابسته به || داده7::[فهرست][ف]دولت سلطنتی[/ف][ف]اشرافیت[/ف][/فهرست] || لیبل8::قدرت‌های تایتانی || داده8::اندازه بزرگ، انتشار بخار[[خط]] || لیبل9::اولین نمایش || داده9::انیمه: فصل ۳، قسمت ۱[[خط]][/tmplt] راد ریس (Rod Reiss) پادشاه حقیقی دیوارها […]

کارل فریتز .

کارل فریتز

کارل فریتز (Karl Fritz) پادشام ۱۴۵ام الدیا و فردی مسئول در سقوط آن بوده است. او پس از فروپاشی امپراتوری الدیا به همراه تعداد زیادی از الدیایی‌ها به جزیره پارادایس نقل مکان کرد و به اولین پادشاه و فرمانروای درون دیوارها تبدیل شد. او حامل تایتان بنیادی بود که از آن برای ساخت دیوارها و […]

اوری ریس .

اوری ریس

[ف][[پیوند|راد ریس|راد-ریس-rod-reiss]] (برادر)[/ف][ف][[پیوند|فریدا ریس|فریدا-ریس-frieda-reiss]] (برادرزاده)[/ف][ف][[پیوند|هیستوریا ریس|هیستوریا-ریس-historia-reiss]] (برادرزاده)[/ف][ف]اولکلین ریس (برادرزاده)[/ف][ف]ابل ریس (برادرزاده)[/ف][ف]دیرک ریس (برادرزاده)[/ف][ف]فلورین ریس (برادرزاده)[/ف][/فهرست] || لیبل5::سکونت || داده5::[[پیوند|دیوار سینا|دیوارها-walls]] || لیبل6::وابسته به || داده6::اشرافیان || لیبل7::اولین نمایش || داده7::انیمه: فصل ۳، قسمت ۷[/tmplt] اوری ریس (Uri Reiss) برادر جوان‌تر راد ریس و عموی فریدا ریس و هیستوریا ریس است. او مدت زمانی تا پیش […]

فریتز (Fritz) .

فریتز (Fritz)

فریتز (Fritz) پادشاه سابق دیوارها است، هر چند که او یک پادشاه دست‌نشانده بود که به عنوان جانشینی برای راد ریس، پادشاه واقعی آن زمان نقش آفرینی می‌کرد. سرانجام جایگاه او با پادشاه حقیقی دیوارها یعنی هیستوریا ریس عوض شد.