ویکی حمله به تایتان

کودتا

اشتراک‌گذاری

کودتا

Coup d'état

کودتا - حمله به تایتان

سال

۸۵۰

موقعیت

دیوار شینا

شرکت‌کنندگان

کودتا (Coup d’état) یک شورش نظامی علیه دولت سلطنتی در پاسخ به اقدامات آن‌ها در جهت انحلال دسته دیدبانی بود. این رویداد باعث شد تا سلطنت قدیمی سرنگون شود و خاندان ریس که دودمان سلطنتی حقیقی بود جای آن را بگیرد. پس از آن هیستوریا ریس به عنوان ملکه دیوارها تاج‌گذاری کرد. به دنبال این اتفاق دسته دیدبانی از منحل شدن نجات پیدا کرد و تاریخچه دیوارها و پادشاه اول برای عموم افشا شد.