بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگ پلوپونز

اشتراک‌گذاری

جنگ پلوپونز

Peloponnesian War

شروع

سال ۴۳۱ پ.م

پایان

سال ۴۰۴ پ.م

مکان

یونان

نتیجه

  • پیروزی اتحادیه پلوپونز
  • انحلال اتحادیه دلوس
  • تسلط اسپارت و آتن و متحدان آن

نبردهای مهم

  • نبرد مگارا
  • شورش میتیلینین
  • نبرد پیلیوس
  • نبرد آمفیپولیس

طرفین

اتحادیه دلوس به رهبری آتن:

اتحادیه پلوپونز به رهبری اسپارت و با پشتیبانی امپراطوری هخامنشی:

جنگ پلوپونز (Peloponnesian War) یک درگیری نظامی در یونان باستان و میان اتحادیه‌ی دلوس از آتن و اتحادیه‌ی پلوپونز از اسپارت بود.

در حالی که مناقشه منطقه را در بر گرفته بود، مزدوری به نام کاساندرا به همراه افرادش در هر دو اتحادیه خدماتی را انجام داد.

صفحات دیگر