ویکی Assassin’s Creed

جنگ پلوپونز

اشتراک‌گذاری

جنگ پلوپونز

Peloponnesian War

شروع

سال ۴۳۱ پ.م

پایان

سال ۴۰۴ پ.م

مکان

یونان

نتیجه

  • پیروزی اتحادیه پلوپونز
  • انحلال اتحادیه دلوس
  • تسلط اسپارت و آتن و متحدان آن

نبردهای مهم

  • نبرد مگارا
  • شورش میتیلینین
  • نبرد پیلیوس
  • نبرد آمفیپولیس

طرفین

اتحادیه دلوس به رهبری آتن:

اتحادیه پلوپونز به رهبری اسپارت و با پشتیبانی امپراطوری هخامنشی:

جنگ پلوپونز (Peloponnesian War) یک درگیری نظامی در یونان باستان و میان اتحادیه‌ی دلوس از آتن و اتحادیه‌ی پلوپونز از اسپارت بود.

در حالی که مناقشه منطقه را در بر گرفته بود، مزدوری به نام کاساندرا به همراه افرادش در هر دو اتحادیه خدماتی را انجام داد.